Privacyverklaring

 

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Mr. Spithoff, gevestigd aan de Assendorperdijk 1 te (8012 EG) Zwolle. Het kantoor Mr. Spithoff heeft waarborging van de privacy hoog in het vaandel staan. Mr. Spithoff respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mr. Spithoff verwerkt. Door de informatie en de diensten op www.mrspithoff.nl te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacy statement en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Mr. Spithoff verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van de dienstverlening schakelt Mr. Spithoff veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van andere vormen van communicatie uitingen van Mr. Spithoff.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Mr. Spithoff verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie).

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mr. Spithoff verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door Mr. Spithoff, waaronder maar niet uitsluitend uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens (kennismakings-)gesprekken;
 • Persoonsgegevens die verstrekt zijn ten behoeve van het sturen van facturen en verwerken van betalingen, zoals uw bankrekeningnummer en andere betalingsgegevens.
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door de website van Mr. Spithoff, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails, social media of daaraan gerelateerde technologieën;
 • IP-adres;
 • Uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden websites, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
 • Persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mr. Spithoff omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Voornoemde persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, worden verkregen of verstrekt bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Mr. Spithoff verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mr. Spithoff deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mr. Spithoff, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Mr. Spithoff persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namen en in opdracht van Mr. Spithoff uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mr. Spithoff ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Mr. Spithoff hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr. Spithoff gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mr. Spithoff in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Mr. Spithoff bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Mr. Spithoff. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Mr. Spithoff.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mr. Spithoff aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, wordt aan u gevraagd ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mr. Spithoff neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van Mr. Spithoff zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Linkedin of Facebook. Mr. Spithoff houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door de lezen.

 

Statistieken en cookies

Mr. Spithoff houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Mr. Spithoff verkocht aan derden.

Teneinde het gebruikersgemak van de website van Mr. Spithoff te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele, analytische en sessie ‘cookies’. Een cookie is en klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Mr. Spithoff op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Functionele cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Analytische cookies worden gebruikt om het surfgedrag van alle bezoekers op anonieme wijze te verwerken tot grafieken en patronen. Sessie cookies worden gebruikt om telkens als u de website bezoekt een nieuwe sessie te starten. Bij uw bezoek van de website van Mr. Spithoff word een melding gegeven dat de bezoeker automatisch de cookies accepteert indien de bezoeker de website bezoekt. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd.

De website van Mr. Spithoff maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijke wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Mr. Spithoff, geeft u toestemming voor het verwerken van informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Mr. Spithoff heeft geen invloed op het plaatsen van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt: (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

In het geval op de website van Mr. Spithoff een blog wordt aangeboden die vrij toegankelijk is, kan alle informatie die hierop wordt geplaatst, door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld of gebruikt. Een verzoek op persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via Mr Spithoff. Mr. Spithoff is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Mr. Spithoff dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden.

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij ( via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

 

Aanpassing privacy statement

Mr. Spithoff heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzingen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Mr. Spithoff gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Mr. Spithoff, www.mrspithoff.nl.

 

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Mr. Spithoff via [email protected]

 

Dit privacy statement is 1 maart 2019 vastgesteld.