Disclaimer

 

Algemeen

 

Bij het maken en actualiseren van de website www.mrspithoff.nl wordt de grootst mogelijke zorg in acht genomen. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Mr. Spithoff.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Hoewel Mr. Spithoff met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan Mr. Spithoff niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Mr. Spithoff sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Op de website van Mr. Spithoff zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te promoten of delen ( ‘like’, ‘share’ etc.) op sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Daarnaast kan deze website ook links bevatten naar andere websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen website van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, danwel bekrachtiging door Mr. Spithoff. Mr. Spithoff houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Werkzaamheden door Mr. Spithoff verricht worden slechts uitgevoerd wanneer hiertoe een schriftelijk opdracht is verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mr. Spithoff wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

Alle auteursrechten op de door Mr. Spithoff geplaatste teksten, foto’s beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij Mr. Spithoff en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mr. Spithoff. Daarbij is altijd bronvermelding vereist. Mr. Spithoff geeft uitdrukkelijk geen toestemming voor het gebruiken van het logo van Mr. Spithoff door derden.

 

Privacy

 

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het Privacy Statement van Mr. Spithoff te raadplegen.

 

Vragen en contact

 

Heeft u twijfels over de rechten op de door Mr. Spithoff aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken, of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, neem dan contact op met Mr. Spithoff.