Algemene Voorwaarden

 

Met Mr. Spithoff wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld de eenmanszaak ‘Mr. Spithoff’, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52267008, ‘gebruiker’ van deze Algemene Voorwaarden, hierna aan te duiden als: Mr. Spithoff. Mr. Spithoff stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen. Voor de adresgegevens wordt verwezen naar www.mrspithoff.nl.

 

Art. 1: Toepassingsgebied

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, waaronder begrepen, wijzigingen, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die aan Mr. Spithoff worden gegeven.
 • De eventuele toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • Alle werkzaamheden door Mr. Spithoff, door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) en iedereen voor wiens handelen of nalaten Mr. Spithoff aansprakelijk kan zijn, worden verricht op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Art. 2: Opdracht

 • Mr. Spithoff is een kantoor dat wordt gedreven door een zelfstandig opererend advocaat, mw. mr. M. Spithoff. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Mr. Spithoff, en zullen niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Mr. Spithoff.
 • Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mr. Spithoff, ook indien en voorzover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van haar opdrachtgever. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd, is Mr. Spithoff vrij om te bepalen wie bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld.
 • Tezamen met de opdrachtbevestiging, inclusief vervolgopdracht, wijziging of aanvullende opdracht, vormen deze Algemene Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Mr. Spithoff en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

Art. 3 Honorarium en facturatie

 • Het door Mr. Spithoff in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van € 195,–. Het te hanteren uurtarief is exclusief 21% BTW en kan door Mr. Spithoff periodiek worden aangepast. Mr. Spithoff is gerechtigd het overeengekomen honorarium jaarlijks met de wettelijke indexatie te verhogen. Mr. Spithoff hanteert naast het uurtarief een reiskostenvergoeding van € 0,21 per gereisde kilometer.
 • Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Mr. Spithoff verschotten verschuldigd indien en voor zover Mr. Spithoff deze verschotten ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Deze verschotten bestaan onder andere, maar niet uitsluitend, uit griffierechten, kosten van getuigen en deskundigen, kosten van uittreksels uit de openbare registers, deurwaarderskosten en reiskosten.
 • Mr. Spithoff brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en de verschotten in rekening bij de opdrachtgever. Verrichtte werkzaamheden en reistijd worden in eenheden van (minimaal) zes minuten in rekening gebracht.
 • Naar aanleiding van een daartoe verstrekkend verzoek van Mr. Spithoff, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van de betalingsverplichting. Mr. Spithoff zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.
 • Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien door de opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten zijn voldaan. Indien de cliënt niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is Mr. Spithoff bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als de cliënt eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als de cliënt gedaagde partij is. Mr. Spithoff is niet aansprakelijk voor eventueel door cliënt hierdoor te lijden schade.
 • Indien de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar gedurende of bij het einde van de opdracht blijkt dat de cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is de cliënt gehouden de door Mr. Spithoff in het betreffende dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief, vermeerderd met 21% BTW.
 • De facturen van Mr. Spithoff dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, behoudens een schriftelijke andere afspraak. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever aan Mr. Spithoff de wettelijke rente ex. art. 6:119 BW verschuldigd vanaf de 15e dag na factuurdatum, alsmede de door Mr. Spithoff gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,– geldt.
 • Mr. Spithoff is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien één of meer opeisbare vorderingen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, danwel in het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand de Raad voor Rechtsbijstand in kennis te stellen van het uitblijven van betaling van de eigen bijdrage met als gevolg dat de toevoeging kan worden ingetrokken en opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Art. 4 Verplichtingen opdrachtgever

 • De opdrachtgever verplicht zich alle voor de opdracht noodzakelijke medewerking te verlenen en de advocaat tijdig van de voor de zaak relevante informatie te voorzien, bij gebreke waarvan Mr. Spithoff kan doen besluiten de rechtsbijstand te beëindigen (indien nodig na toestemming Raad voor Rechtsbijstand).
 • De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met Mr. Spithoff woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfplaats is opgegeven en waarvan de wijziging schriftelijk kenbaar is gemaakt aan Mr. Spithoff. Onjuist gegeven adresgegevens komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Art. 5 Uitvoering opdracht

 • Mr. Spithoff zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliëntrelatie gepast is. Wel kunnen cliëntgegevens binnen Mr. Spithoff gebruikt worden in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.
 • Mr. Spithoff verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Mr. Spithoff zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van Mr. Spithoff wordt verwezen naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van Mr. Spithoff.
 • Indien Mr. Spithoff onverhoopt gedurende ruimte tijd zelf niet in staat is de praktijk uit te oefenen, dan zal Mr. Spithoff voor adequate waarneming zorgen en cliënten hier tijdig van op de hoogte stellen.
 • Mr. Spithoff beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.
 • Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Mr. Spithoff verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van de cliënt opgenomen. De cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de opdracht ermee in dat Mr. Spithoff ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder de cliënt van die melding op de hoogte te stellen.
 • Op de dienstverlening van Mr. Spithoff is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden en is tevens te vinden op de website van Mr. Spithoff. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle. Klachten zoals bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet ‘Van de Tuchtrechtspraak’, die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen ingediend worden bij de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten (Overijssel).
 • Mr. Spithoff is gerechtigd na sluiting van het dossier, het dossier na verloop van vijf jaren zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 

Art. 6: Aansprakelijkheid

 • Behoudens voor zover uitsluiting van Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid van Mr. Spithoff zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering wordt/ worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Mr. Spithoff ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt.
 • Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen, omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Mr. Spithoff. Indien en voorzover geen uitkering krachtens aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden dan ook, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het eigen risico van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering.
 • Mr. Spithoff is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.
 • Mr. Spithoff mag bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Mr. Spithoff is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Mr. Spithoff is gemachtigd om de algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.
 • Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever Mr. Spithoff niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen, nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert. Alle mogelijke aanspraken jegens Mr. Spithoff vervallen in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.
 • De opdrachtgever vrijwaart Mr. Spithoff en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mr. Spithoff ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Mr. Spithoff in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 • De opdrachtgever kan geen aanspraken geldend maken tegen enige huidige of vroegere aan Mr. Spithoff verbonden (rechts)personen, waaronder in ieder geval worden verstaan eventuele bestuurders, partners/aandeelhouders en hun bestuurders, medewerkers en adviseurs, groepsmaatschappijen en deelnemingen, alsmede de erfgenamen en andere rechtsopvolgers van de hiervoor genoemde (rechts)personen. Al deze personen, alsmede rechtsopvolgers van Mr. Spithoff zelf, kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Mr. Spithoff verrichtte werkzaamheden.

 

Art. 7: Slotbepalingen

 • Mr. Spithoff is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzingen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak wordt vernietigd, of ongeldig of onverbindend wordt verklaard, behouden de overige bepalingen volledige gelding.
 • De rechtsverhouding tussen Mr. Spithoff en haar cliënten/ opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechter te Zwolle is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil ter zake van of in verband met die rechtsverhouding. Indien Mr. Spithoff de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Mr. Spithoff: www.mrspithoff.nl.

 

 

Versie: februari 2022